COMPETIA: PORADY PRAWNE

  1. COMPETIA
  2. USŁUGI
  3. KONTAKT
Zaloguj się

Aby skorzystać z usług musisz być zalogowany.

W tym celu zarejestruj swoje konto.

Wybierz dziedzinę w której chcesz się poradzić

Prawo karne materialne, procesowe, wykonawczePrawo karne materialne, procesowe, wykonawcze
Sprawca, oskarżony, pokrzywdzony, świadek. Pisma procesowe, akty oskarżenia, wnioski dowodowe, sporządzanie apelacji i kasacji, zażalenia na odmowę postępowania przygotowawczego. Przestępstwa i wykroczenia. Reprezentacja przed organami postępowania, w prokuraturze oraz w sądzie.

Prawo spółek, fuzje, przejęcia, kontrakty handlowePrawo spółek, fuzje, przejęcia, kontrakty handlowe
Zakładanie i rejestracja spółek. Łączenie, podział, nabywanie i przekształcanie spółek. Sporządzanie i negocjowanie umów handlowych, statusów oraz regulaminów. Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Stosunki cywilnoprawne i gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami. Działalność gospodarcza oraz KRS.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznychPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Przygotowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji. Regulacja praw i obowiązków Pracodawcy oraz Pracownika. Organizacja warunków pracy, formy zatrudnienia. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Urlop, czas pracy, godziny nadliczbowe.

Prawo rodzinne i opiekuńczePrawo rodzinne i opiekuńcze
Rozwód, separacja, alimenty, przysposobienie. Umowy majątkowe i małżeńskie. Rozdzielność, ustanowienie, zniesienie oraz podział majątku. Prawa i władza rodzicielska. Kontakt z małoletnim. Ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa. Unieważnienie małżeństwa.

Prawo spadkowePrawo spadkowe
Spadek, testament, zachowek. Spadkobierca i spadkodawca. Dziedziczenie i wydziedziczenie. Podział spadku, nabycie spadku, długi spadkowe. Przyjęcie i odrzucenie spadku. Roszczenia z tytułu zapisu i zachowku.

Prawo funduszy unijnychPrawo funduszy unijnych
Opiniowanie i negocjacje umów kredytowych oraz leasingowych.

Doradztwo w zakresie obligacji, papierów wartościowych, umów pożyczki i kredytu oraz funduszy inwestycyjnych. Zasady działalności, organów oraz struktura banków.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznychPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Zawarcie umowy, kontraktu menadżerskiego. Urlop, czas pracy, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie. Dyskryminacja, mobbing, zwolnienia grupowe. BHP, decyzje ZUS i KRUS, orzeczenia lekarskie, świadczenia, składki, fundusze, zasiłek.

Prawo podatkowePrawo podatkowe
Prawno-podatkowe aspekty przedsięwzięć gospodarczych. Podatek VAT, dochodowy, majątkowy, transakcyjny. Ewidencja ksiąg handlowych, podziały i przekształcenia podmiotów gospodarczych. Kapitał, wycena, polityka kosztowa. Organy podaktowe, organy celne, kontrola skarbowa.

Prawo mieszkaniowe, lokalowe, nieruchomościPrawo mieszkaniowe, lokalowe, nieruchomości
Umowy sprzedaży, najmu, zamiany, deweloperskie. Porady dla wynajmujących, właścicieli, najemców, zarządców nieruchomości. Współwłasność, zasiedzenie, księgi wieczyste, hipoteka. Dzierżawa, leasing i zbycie nieruchomości. Podwyżka czynszu. Obowiązek meldunkowy. Eksmisja. Spółdzielnie mieszkaniowe.

Prawo nowych technologii, media i telekomunikacjaPrawo nowych technologii, media i telekomunikacja
Projektowanie i opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe. Umowy licencyjne, operatorskie, dystrybucyjne. Ochrona danych osobowych. Ekspertyza prawna dystrybucji, promocji, marketingu i reklamy. Prawo konkurencji. Własność intelektualna i przemysłowa. Podpis elektroniczny.

Prawo ubezpieczeń i odszkodowańPrawo ubezpieczeń i odszkodowań
Parwo ubezpieczeń majątkowych, osobowych, zdrowotnych. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Działalność towarzystw ubezpieczeniowych. OWU - ogólne warunki ubezpieczeń. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, fundusze inwestycyjne, OFE - otwarte fundusze emerytalne. ZUS, KRUS. Odszkodowania.

Prawo podatkowePrawo podatkowe
Ordynacja podatkowa. Leasing. Negocjacje z Urzędem Skarbowym. Podatek akcyzowy, dochodowy, majątkowy, od spadku, od darowizn, od nieruchomości, VAT, akcyza. Podwójne opodatkowanie. Kontrola podatkowa i skarbowa, opłaty skarbowe. Opinie, skargi, odwołania.

Spory sądowe i arbitrażoweSpory sądowe i arbitrażowe
Spory w obrocie gospodarczym. Spory korporacyjne i zbiorowe, przestępstwa gospodarcze. Arbitraż społeczny, mediacja, ugoda, negocjacje z kontrahentami. Arbitraż instytucjonalny oraz sądowy.