Słownik pojęć

AKT OSKARŻENIA

AKT OSKARŻENIA to pismo procesowe, które wnoszone jest bezpośrednio przez uprawniony podmiot do sądu w postępowaniu karnym. Wówczas domaga się on od sądu wydania orzeczenia o winie i karze, lub środkach karnych zastosowanych wobec wskazanej w akcie osobie. Akt oskarżenia może być wniesiony przez oskarżyciela publicznego czyli Prokuratora, pokrzywdzonego, bądź też osobę najbliższą Pokrzywdzonemu występującą jako oskarżyciel prywatny. Akt oskarżenia musi spełniać szereg istotnych dla sądu wymogów formalnych; dane oskarżonego, dokładnie określony czyn który jest mu zarzucany wraz ze wskazaniem czasu, miejsca, sposoby, okoliczności, skutków i wysokości powstałej szkody, a także informacje dotyczące zastosowanych wobec osoby oskarżonej środków zapobiegawczych. Musimy pamiętać o uzasadnieniu oskarżenia oraz wskazaniu podstawy prawnej wraz z właściwością sądu, kompetentnego do rozpatrzenia sprawy. Akt oskarżenia powinien także zawierać listę osób, których wezwania się żąda oraz dowody których przeprowadzenia na rozprawie się domaga. Jeżeli wniesiony przed sąd akt oskarżenia będzie zawierał błędy formalne, Prezes sądu zwraca go oskarżycielowi by ten, usunął braki w terminie 7 dni.