Słownik pojęć

CESJA

CESJA inaczej zwana przelewem, to umowa oznaczająca przeniesienie przez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną przez niego osobę lub instytucję (cesjonariusza).
Samo pojęcie przyjęte zostało z języka łacińskiego, oznaczającego: odejście, ustąpienie, odchodzić, zatrzymywać się, ustąpić. Z chwilą dokonania cesji wierzytelności na nabywcę przechodzą wszystkie prawa wynikające ze stosunku pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Podstawowym elementem umowy cesji jest naturalnie określenie jej przedmiotu.