Słownik pojęć

DELIKT

DELIKT to czyny niedozwolone. Działanie lub zaniechanie człowieka sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, wywołujące szkodę. Czynem niedozwolonym może być również inne zdarzenie przewidziane w przepisach prawa, nie mające z działaniami ludzkimi nic wspólnego, ilekroć wynika z nich szkoda i za tę szkodę prawo czyni kogoś odpowiedzialnym. Czyn niedozwolony nakłada - w dziedzinie Prawa cywilnego obowiązek naprawienia szkody i oznacza źródło zobowiązania. Deliktem może być działanie z którego powstała szkoda, bądź też zdarzenie za które prawo czyni kogoś odpowiedzialnym. Obie formy deliktu są podstawą do odpowiedzialności deliktowej, czyli do żądania odszkodowania.