Słownik pojęć

EGZONERACJA

EGZONERACJA to inaczej okoliczności egzoneracyjne czyli pewne stany faktyczne, na które może powołać się zobowiązany do naprawienia szkody w celu zwolnienia się od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Wyróżnić tu można siłę wyższą, nastąpienie szkody wyłącznie z winy Poszkodowanego lub nastąpienie szkody wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Wystarczające do zwolnienia się z odpowiedzialności jest wykazanie przynajmniej jednej z ww. okoliczności. Natomiast ciężar dowodu tych okoliczności spoczywa na osobie ponoszącej odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, co stanowi umocnienie pozycji Poszkodowanego.