Słownik pojęć

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA jest to jedna z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń jako gwaranta, do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji, określonej sumy pieniężnej na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.
Przy gwarancji ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń nie wyrównuje szkody, lecz jedynie wypełnia zobowiązanie polegające na wypłacie konkretnej sumy pieniężnej zwanej sumą gwarancyjną. A w odróżnieniu od umowy ubezpieczenia, zobowiązanie gwaranta przyjmuje zwykle postać zobowiązania nieodwołalnego i bezwarunkowego, co oznacza, że wypłata odszkodowania nie jest zależna od braku uchybień dłużnika wobec gwaranta czy beneficjenta wobec dłużnika.
W praktyce obrotu gwarancja ubezpieczeniowa ma szerokie zastosowanie, aczkolwiek przepisy prawa wzmiankują o niej tylko w kilku sytuacjach. W szczególności wyróżnić można następujące rodzaje gwarancji:

  • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium
  • gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu
  • gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek
  • gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki