Słownik pojęć

KOSZTY UTRACONEGO DOCHODU

KOSZTY UTRACONEGO DOCHODU Osobie Poszkodowanej w wypadku przysługuje zwrot utraconych dochodów, jeżeli przez wypadek stała się czasowo niezdolna do pracy. W takiej sytuacji ubezpieczyciel powinien wyrównać zarobki osobie poszkodowanej, w wartości uzyskiwanej przed wypadkiem. Do utraconych dochodów ubezpieczyciel powinien zaliczyć także dochody uzyskiwane z tytułu innych wykonywanych prac, na przykład z umowy o zlecenie, umowy o dzieło. W przypadku dodatkowych wynagrodzeń: premii, nadgodzin, nagrody, należy przedstawić dowody, które świadczyłby o otrzymywaniu takiego dodatkowego wynagrodzenia oprócz pensji zasadniczej. Jeżeli Poszkodowany czerpał dochody z kilku źródeł, dochody te sumują się. W sytuacji, gdy Poszkodowany przed wypadkiem nie pracował, przy ustalaniu renty z tytułu utraty zdolności do pracy bierze się pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy, kwalifikacje zawodowe Poszkodowanego, jego wiek i płeć. Należy pamiętać, że renta ma charakter wyłącznie kompensujący poniesioną stratę i nie może stanowić źródła nieuzasadnionego zwiększenia dochodów.
Podstawową stratą wynikającą z utraconego dochodu jest różnica pomiędzy średniomiesięcznym wynagrodzeniem otrzymywanym przed wypadkiem a wynagrodzeniem otrzymywanym w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Ważnym elementem ustalania wysokości należnego świadczenia jest rodzaj wykonywanej umowy. Wyliczenia stosowane przy umowie o pracę różnią się o tych stosowanych przy prowadzonej działanlości gospodarczej, umowie zlecenie czy umowie o dzieło.