MEDIACJE

MEDIACJE jest to sztuka porozumienia, metoda rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności Mediatora. Mediacje mogą być stosowane w szerokiej gamie konfliktów na podłożu spraw rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych; towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych; w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych; pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych; w sprawach gospodarczych; w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich.