Słownik pojęć

NALEŻYTA STARANNOŚĆ

NALEŻYTA STARANNOŚĆ według uregulowań kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunku do danego rodzaju. Należyta staranność pełni istotną rolę dla klauzuli dobrej wiary. W stanie dobrej wiary jest osoba, która pomimo dołożenia należytej staranności nie mogła dowiedzieć się o rzeczywistym stanie prawnym. Staranność ta, jest obowiązkiem w wykonywaniu swego zobowiązania, jest przeciwieństwem do pojęcia rażącego niedbalstwa. W kodeksie cywilnym termin ten, został użyty dla określenia obowiązków dłużnika wobec wierzyciela.