Słownik pojęć

NAPRAWIENIE SZKODY

NAPRAWIENIE SZKODY występuje wówczas gdy podmiot prawa, doznał uszczerbku na swoim majątku bądź tez w sferze swoich dóbr osobistych, wówczas osoba, która szkodę tę wyrządziła zobowiązana jest ją naprawić. Jest to jedna z podstawowych sankcji prawa cywilnego, polega na naprawieniu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym albo niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Celem naprawienia szkody jest wyrównanie uszczerbku poniesionego przez poszkodowanego. Sposób naprawienia szkody jest określony w Kodeksie Cywilnym i wystepuje przez przywrócenie stanu poprzedniego bądź też przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, zwanej odszkodowaniem.