Słownik pojęć

ODPOWIEDZIALNOŚC DELIKTOWA

ODPOWIEDZIALNOŚC DELIKTOWA to odpowiedzialność cywilna której źródło zobowiązania wywodzi się z czynu niedozwolonego. Zdarzenie to powoduje powstanie stosunku zobowiązaniowego pomiędzy sprawcą a osobą Poszkodowaną. Przepisy prawa cywilnego regulują odpowiedzialność deliktową w fundamentalny sposób mówiący, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. By można było mówić o tej formie odpowiedzialności spełnić muszą się kumulatywnie przesłanki takie jak powstanie szkody, popełnienie przez sprawcę czynu niedozwolonego, związek przyczynowy pomiędzy szkodą a czynem zabronionym oraz wina sprawcy. Brak którejkolwiek z wyszczególnionych przesłanek wyłącza odpowiedzialność sprawcy czynu. Sankcją odpowiedzialności deliktowej jest obowiązek naprawienia szkody który może przybrać formę przywrócenia stanu poprzedniego, odszkodowania czy też zadośćuczynienia.