Słownik pojęć

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE RYZYKA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE RYZYKA zwana też również odpowiedzialnością obiektywną lub odpowiedzialnością za skutek. Fundamentem jej założenia jest, że ten, kto eksploatuje pewne, niebezpieczne dla otoczenia urządzenia lub posługuje się podległymi mu osobami dla realizacji swojego interesu, powinien ponosić odpowiedzialność za szkody stąd wynikłe dla innych osób, chociażby on sam winy nie ponosił.
Od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, zwalnia się ten, kto wykazuje przynajmniej jedną z okoliczności egzoneracyjnych, jakimi są:

  • siła wyższa
  • wyłączna wina poszkodowanego
  • wyłączna wina osoby trzeciej

przytoczone okoliczności stanowią wyjątek, gdzie można uchylić odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka opiera się zatem na założeniu, że samo funkcjonowanie zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody stwarza niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody, niezależnie od działania lub zaniechania prowadzącego taki zakład.