Słownik pojęć

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OSOBY PRZEWOŻONEJ Z GRZECZNOŚCI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OSOBY PRZEWOŻONEJ Z GRZECZNOŚCI zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, przewóz z grzeczności nie jest identyczny z pojęciem przewozu nieodpłatnego. Przewóz z grzeczności ma miejsce tylko wówczas, gdy osoba przewożąca kieruje się poczuciem grzeczności w potocznym tego słowa znaczeniu. Podstawową zasadą odpowiedzialności posiadaczy pojazdów jest zasada ryzyka. Została ona jednak zmodyfikowana w przypadku, gdy mamy do czynienia z przewozem z grzeczności – trudno bowiem wymagać od osoby służącej przysługą tak daleko idącej odpowiedzialności. W tym przypadku ustawodawca przesądził o odpowiedzialności tylko na zasadzie winy (art. 436§2 kodeksu cywilnego przewiduje odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego na zasadzie winy w dwóch przypadkach: w razie zderzenia się pojazdów mechanicznych oraz właśnie przy przewozie z grzeczności). Tym samym, w sposób obrazowy można powiedzieć, że to przewożony przejmuje na siebie część odpowiedzialności, i musi liczyć się z konsekwencjami takiego stanu rzeczy.
Przepis art. 436§2 kodeksu cywilnego ma zastosowanie tylko w stosunkach miedzy posiadaczem pojazdu a przewożonymi z grzeczności przez niego osobami. W przypadku zderzenia się dwóch pojazdów wobec pasażera przewożonego z grzeczności na zasadzie winy odpowiada tylko wiozący go posiadacz, natomiast posiadacz drugiego pojazdu odpowiada na zasadzie ryzyka.