Słownik pojęć

OSOBA TRZECIA

OSOBA TRZECIA często wymieniana w aktach prawnych, jest to każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której nie dotyczy dana umowa, stosunek prawny czy też inna, skonkretyzowana przepisami, relacja.