Słownik pojęć

REGRES UBEZPIECZENIOWY

REGRES UBEZPIECZENIOWY roszczenie zwrotne przysługujące zakładowi ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń, w określonych przez prawo przypadkach, po dokonaniu wypłaty odszkodowania może dochodzić zwrotu wypłaconej kwoty od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody.
Regres ubezpieczeniowy dzieli się na:

  • regres typowy (właściwy) - dłużnikiem jest osoba trzecia, np. dochodzony od osoby, która zalała inne mieszkanie,
  • regres nietypowy (niewłaściwy) - dłużnikiem jest sam ubezpieczający. Regres nietypowy występuje w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Przykład: dochodzony od nietrzeźwego kierowcy, który wyrządził szkodę.