Słownik pojęć

ŚWIADCZENIE

ŚWIADCZENIE jest przedmiotem stosunku zobowiązaniowego, jako określone zachowanie dłużnika zgodne z treścią zobowiązania, do którego jest on zobowiązany a jego celem jest wypełnienie ciążącego na nim obowiązku prawnego, będącego zadośćuczynieniem roszczenia wierzyciela. Świadczenie może polegać zarówno na działaniu jak i na zaniechaniu. W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że świadczenie może polegać na daniu, czynieniu, nieczynieniu lub znoszeniu czegoś. Najczęściej spotykane są świadczenia rzeczy; czyli polegające na daniu rzeczy. Jest ono przedmiotem stosunku zobowiązaniowego, którego źródłem jest na przykład umowa sprzedaży, najmu czy pożyczki. Świadczenia dzielimy również na podzielne, czyli takie które spełnione mogą być częściami bez istotnej zmiany jego przedmiotu, oraz niepodzielne czyli te, których nie można wykonać częściowo, bez istotnej zmiany przedmiotu świadczenia. Kolejnym istotnym podziałem świadczeń są świadczenia jednorazowe, okresowe oraz ciągłe.
Świadczenie jednorazowe to takie, które polega na jednorazowym działaniu określonego podmiotu. Świadczenie okresowe zwane w doktrynie również sukcesywnym, polega na działaniach powtarzających się wykonywanych w pewnych odstępach czasu. Natomiast świadczenia ciągłe to te, którego zachowanie trwa dłuższy, określony czas.
Świadczenie odszkodowawcze czyli to, które najbardziej nas interesuje to odpowiedzialność odszkodowawcza jednego podmiotu za szkodę doznaną przez inny podmiot. Jest to rodzaj stosunku zobowiązaniowego, w którym poszkodowany występuje jako wierzyciel, osoba odpowiedzialna zaś, jako dłużnik.