Słownik pojęć

SZKODA MAJĄTKOWA

SZKODA MAJĄTKOWA poprzez to pojęcie rozumie się uszczerbek w obecnym i przyszłym majątku, jakiego Poszkodowany doznaje wbrew swojej woli. Szkodę stanowi więc różnica pomiędzy dwoma stanami majątkowymi: tym, po wyrządzeniu szkody oraz tym, który istniałby gdyby szkody tej nie wyrządzono. W szkodzie majątkowej wyróżniamy dwa elementy: rzeczywistą stratę oraz utracone korzyści. W przypadku powstania szkody majątkowej Poszkodowany może domagać się odszkodowania.