Słownik pojęć

UTRACONY DOCHÓD

UTRACONY DOCHÓD oznacza utratę dochodu spowodowaną:

  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  • utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
  • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
  • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
  • nieotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
  • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobligowane do pokrycia wszelkich strat spowodowanych wypadkiem oraz utraconych korzyści majątkowych. Do zasadnego zgłoszenia roszczenia koniecznym jest udokumentowanie częściowej niezdolności do pracy oraz udokumentowany spadek dochodu. Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu posiada przede wszystkim charakter wyrównawczy. Należy pamietać że wszystkie roszczenia muszą być należycie udokumentowane.