Słownik pojęć

WYPADEK W PRACY

WYPADEK W PRACY określa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
  • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek w pracy może mieć różne oblicze; wyróżniamy zatem:

  • śmiertelny wypadek przy pracy gdy w jego wyniku nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.
  • ciężki wypadek przy pracy uznaje się wypadek, na skutek którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, przykładem może być utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Co więcej, wypadek w pracy nie ogranicza się jedynie do zdarzenia na terenie zakładu pracy ale także w drodze do niego oraz w drodze powrotnej z pracy do domu.
Wypadek ten, należy niezwłocznie zgłosić a Pracodawca ma obowiązek go zarejestrować. Należy pamiętać, by otrzymać od Pracodawcy protokół wypadku w pracy, gdyż stanowi on niezwykle ważny dokument na drodze postępowania likwidacyjnego ubiegając się o odszkodowanie. Ważnym faktem jest, że Pracodawca musi przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.