Słownik pojęć

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH w Prawie cywilnym, jest to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli, mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Jest to zatem zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej czyli do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Zdolność do czynności prawnych jest w przepisach stopiowana. Wyróżniamy pełną zdolność do czynności prawnych którą posiadają pełnoletnie osoby fizyczne oraz wszystkie osoby prawne. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby małoletnie, które ukończyły lat 13, oraz osoby ubezwłasnowolnione częsciowo. Istnieje również trzecia kategoria gdzie osoby fizyczne w ogóle nie posiadają zdolności do czynności prawnych i mowa tutaj o małoletnich, którzy nie ukończyli lat 13 a także o osobach ubezwłasnowolnionych całkowicie. Wówczas jakakolwiek czynność prawna przez nią podjeta jest nieważna.