Słownik pojęć

ZDOLNOŚĆ PRAWNA

ZDOLNOŚĆ PRAWNA czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych. Zdolność prawna jest atrybutem zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Osoba fizyczna nabywa ją w chwili urodzenia. Osoba prawna i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, nabywają zdolność prawną z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zdolność prawna może być nabyta przez jednostkę organizacyjną również na mocy przepisu ustawy. Utrata zdolności prawnej przez osobę fizyczną następuje z chwilą jej śmierci lub w następstwie uznania jej za zmarłą. Jednostki organizacyjne tracą zdolność prawną z chwilą wykreślenia z odpowiedniego rejestru lub zakończenia likwidacji.