Słownik pojęć

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIOBIORCA jako strona umowy, jest osobą zobowiązana do określonych czynności na mocy umowy, którą nawiązał ze swoim zleceniodawcą. Zleceniobiorca nazywany jest również przyjmującym zlecenie, który musi je wykonać. Ważne jest by zarówno Zleceniodawca jak i Zleceniobiorca posiadali zdolność do czynności prawnych.