Prawo karne materialne, procesowe, wykonawcze

Sprawca, oskarżony, pokrzywdzony, świadek. Pisma procesowe, akty oskarżenia, wnioski dowodowe, sporządzanie apelacji i kasacji, zażalenia na odmowę postępowania przygotowawczego. Przestępstwa i wykroczenia. Reprezentacja przed organami postępowania, w prokuraturze oraz w sądzie.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo spółek, fuzje, przejęcia, kontrakty handlowe

Zakładanie i rejestracja spółek. Łączenie, podział, nabywanie i przekształcanie spółek. Sporządzanie i negocjowanie umów handlowych, statusów oraz regulaminów. Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Stosunki cywilnoprawne i gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami. Działalność gospodarcza oraz KRS.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Przygotowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji. Regulacja praw i obowiązków Pracodawcy oraz Pracownika. Organizacja warunków pracy, formy zatrudnienia. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Urlop, czas pracy, godziny nadliczbowe.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwód, separacja, alimenty, przysposobienie. Umowy majątkowe i małżeńskie. Rozdzielność, ustanowienie, zniesienie oraz podział majątku. Prawa i władza rodzicielska. Kontakt z małoletnim. Ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa. Unieważnienie małżeństwa.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo spadkowe

Spadek, testament, zachowek. Spadkobierca i spadkodawca. Dziedziczenie i wydziedziczenie. Podział spadku, nabycie spadku, długi spadkowe. Przyjęcie i odrzucenie spadku. Roszczenia z tytułu zapisu i zachowku.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo funduszy unijnych

Opiniowanie i negocjacje umów kredytowych oraz leasingowych.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Zawarcie umowy, kontraktu menadżerskiego. Urlop, czas pracy, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie. Dyskryminacja, mobbing, zwolnienia grupowe. BHP, decyzje ZUS i KRUS, orzeczenia lekarskie, świadczenia, składki, fundusze, zasiłek.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo podatkowe

Prawno-podatkowe aspekty przedsięwzięć gospodarczych. Podatek VAT, dochodowy, majątkowy, transakcyjny. Ewidencja ksiąg handlowych, podziały i przekształcenia podmiotów gospodarczych. Kapitał, wycena, polityka kosztowa. Organy podaktowe, organy celne, kontrola skarbowa.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo mieszkaniowe, lokalowe, nieruchomości

Umowy sprzedaży, najmu, zamiany, deweloperskie. Porady dla wynajmujących, właścicieli, najemców, zarządców nieruchomości. Współwłasność, zasiedzenie, księgi wieczyste, hipoteka. Dzierżawa, leasing i zbycie nieruchomości. Podwyżka czynszu. Obowiązek meldunkowy. Eksmisja. Spółdzielnie mieszkaniowe.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo nowych technologii, media i telekomunikacja

Projektowanie i opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe. Umowy licencyjne, operatorskie, dystrybucyjne. Ochrona danych osobowych. Ekspertyza prawna dystrybucji, promocji, marketingu i reklamy. Prawo konkurencji. Własność intelektualna i przemysłowa. Podpis elektroniczny.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo ubezpieczeń i odszkodowań

Parwo ubezpieczeń majątkowych, osobowych, zdrowotnych. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Działalność towarzystw ubezpieczeniowych. OWU - ogólne warunki ubezpieczeń. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, fundusze inwestycyjne, OFE - otwarte fundusze emerytalne. ZUS, KRUS. Odszkodowania.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo podatkowe

Ordynacja podatkowa. Leasing. Negocjacje z Urzędem Skarbowym. Podatek akcyzowy, dochodowy, majątkowy, od spadku, od darowizn, od nieruchomości, VAT, akcyza. Podwójne opodatkowanie. Kontrola podatkowa i skarbowa, opłaty skarbowe. Opinie, skargi, odwołania.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Spory sądowe i arbitrażowe

Spory w obrocie gospodarczym. Spory korporacyjne i zbiorowe, przestępstwa gospodarcze. Arbitraż społeczny, mediacja, ugoda, negocjacje z kontrahentami. Arbitraż instytucjonalny oraz sądowy.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo budowlane

Pozwolenie na budowę. Samowola budowlana. Pozwolenie na użytkowanie. Legalizacja samowoli budowlanej. Zmiana sposobu użytkowania.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo administracyjne

Administracja publiczna, państwowa, samorząd terytorialny – działalność ich organów i pracowników, Decyzja administracyjna i jej rektyfikacja. Akty, wnioski, skargi, zaświadczenia, petycje i pokwitowania. Licencja, zezwolenie, koncesja.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo konsumenckie

Prawa i obowiązki konsumenta. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wzorce umów i regulaminów, opinie prawne. Ochrona danych osobowych. Rękojmia, gwarancja, niezgodność towaru z umowa, sprzedaż konsumencka.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Prawo cywilne, rzeczowe, zobowiązania

Własność, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, służebność, hipoteka. Dłużnik, wierzyciel. Umowy, sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, grunty, pożyczka, darowizna, cesja. Odszkodowanie i zadośćuczynienie. Poręczenie. Renta. Ugoda.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.