UNIEWAŻNIENIE
UMOWY

Umowa zostaje uznana za nieważną w całości, czyli nieistniejącą. Skutkiem unieważnienia umowy jest zobowiązanie stron do wzajemnego zwrotu uzyskanych świadczeń. Innymi słowy, bank zwraca konsumentowi sumę wszystkich wpłaconych rat wraz z odsetkami, natomiast konsument oddaje do banku kwotę kredytu jaka została mu udzielona.

Przykład
Być może już spłaciłeś kredyt i chciałbyś odzyskać sumę wpłaconych rat nielegalnie indeksowanych według wewnętrznego kursu banku waluty CHF.

ZWROT NADPŁACONYCH
RAT KREDYTOWYCH

Wykreślenie z umowy kredytu klauzul niedozwolonych (abuzywnych), czyli tych związanych z „frankowością” umowy. Kredyt zostaje z datą wsteczną przeliczony na kredyt złotówkowy. W efekcie bank zwraca konsumentowi nadpłatę powstałą w wyniku dotychczasowego stosowania kursu waluty CHF.

Przykład
Po 8 latach spłaty ze względu na kurs waluty CHF nadpłaciłeś kredyt o kwotę 50.000 złotych. Po „odfrankowieniu” odzyskasz 50.000 złotych nadwyżki wraz z odsetkami.

OBNIŻENIE PRZYSZŁYCH
RAT KREDYTOWYCH

Wykreślenie z umowy kredytu klauzul niedozwolonych (abuzywnych), czyli tych związanych z „frankowością” umowy. Umowa jest nadal ważna i kontynuowana. Kredyt staje się kredytem złotówkowym, powinien być spłacany w złotówkach a przyszłe raty kredytu ulegają znacznemu pomniejszeniu.

Przykład
„Odfrankowienie” to także obniżka przyszłych rat kredytowych. Może się okazać, że zamiast obecnej raty w wysokości ok. 2.000 złotych, która wynika z nielegalnych przeliczeń walutowych, nowa rata wyniesie ok. 1.000 złotych.

Obsługa prawna
składa się z IV etapów

01 Bezpłatna analiza prawno - ekonomiczna

Celem analizy jest przedstawienie możliwości postępowania indywidualnie dostosowanych do stanu faktycznego i prawnego Państwa sytuacji. Otrzymają Państwo wstępne szacowanie wartości nadpłaconych rat kredytowych oraz wartości pozostałych, nieprzedawnionych roszczeń wobec banku.

02 Czynności przedsądowe

Na tym etapie czynności Kancelarii stanowią uzyskanie od banku zaświadczenia dotyczącego historii spłat, wezwania banku do dobrowolnej zapłaty wskazanych roszczeń, wezwania do dobrowolnej zmiany niedozwolonych postanowień umownych, zawezwania do próby ugodowej, złożenia reklamacji do Rzecznika Finansowego, reprezentowania Państwa w negocjacjach ugodowych z bankiem.

03 Postępowanie sądowe

Jeżeli podczas rozmów ugodowych stanowisko banku jest nie do przyjęcia Kancelaria przygotowuje i składa do sądu pozew. Dotychczasowa praktyka w tego typu sprawach pokazuje, że Państwa udział w posiedzeniach nie jest wymagany. Adwokaci i radcy prawni Kancelarii reprezentują Państwa w sądzie.

04 Postępowanie egzekucyjne

Po zakończeniu sprawy i zasądzeniu należności od banku, Kancelaria reprezentuje Państwa również w toku ewentualnego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko bankowi.

Od czego
zacząć?

01 Aby dowiedzieć się o jakie pieniądze możesz się ubiegać wypełnij formularz kontaktowy
02 Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację kredytową. Wypełnij formularz.

Formularz
03 Przedstawimy wstępne szacowanie kwot należnych od banku.

Wypełnij formularz

Bezpłatnie przeanalizujemy
Twoją sytuację kredytową

01 Bank, z którym podpisałeś umowę:
02 Rok podpisania umowy:
Przejdź dalej

krok 1/2

Podaj dane abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej zapisy.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania) dla COMPETIA Kancelaria Prawna sp. z o. o. , ul. Ligocka 103, bud.7, 40-568 Katowice, KRS: 0000494519, w zakresie danych teleadresowych w celu sporządzenia oferty usług prawnych.
Podanie w formularzu adresu mailowego oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej.

Podanie w formularzu nr telefonu oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS o treści marketingowej.

krok 2/2

Kto zajmie się Państwa sprawą ?

Wynagrodzenie Kancelarii

01

Przygotowana dla Państwa analiza
prawno-ekonomiczna jest bezpłatna.

02

Dalsze działania Kancelarii dają gwarancję kompleksowej obsługi prawnej celem zwrotu dotychczas nadpłaconych rat, obniżenia rat przyszłych, zwrotu składek niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia pomostowego lub całkowitego unieważnienia umowy kredytowej.

Kompleksowa obsługa prawna realizowana jest w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym do czasu całkowitego wyegzekwowania należnych świadczeń.

Kompleksowa obsługa prawna od pierwszego dnia trwania umowy realizowana jest wyłącznie przez adwokatów i radców prawnych Kancelarii.

Wynagrodzenie za dalsze działania Kancelarii składa się z dogodnej dla Państwa opłaty wstępnej i premii od wartości uzyskanych dla Państwa świadczeń. Po bezpłatnej analizie prawno-ekonomicznej zostanie Państwu przedstawiona szczegółowa oferta dalszych działań.