Zapytanie ofertowe

Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania Cyfrowego Systemu Komunikacji Prawnej, wchodzącego w skład LAW POINT

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2018

Numer ogłoszenia

1128113

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 17 sierpnia 2018 r
do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty.
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
• przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres siedziby Zamawiającego.
• w formie skanu podpisanego dokumentu wysłanego na adres mailowy: marcin.ziolek@competia.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie w siedzibie zamawiającego: COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin.ziolek@competia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Ziółek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 3525390

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Nazwa zamówienia: Dostawa wartości niematerialnych i prawnych.
3. Wspólny słownik zamówień:
- Licencja na oprogramowanie urządzeń LAW POINT - CPV - 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
- Licencja na oprogramowanie - system wideo-konferencyjny. - CPV - 48515000-1 Pakiety oprogramowania do wideokonferencji,
- Licencja na oprogramowanie - dokumentacja. - CPV - 48311000-1 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
- Licencja na oprogramowanie - dedykowane oprogramowanie - moduły CRM; CMS; Prawnik; Administracyjny; Klient; CPV - 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4. W ramach zadania Wnioskodawca planuje zakup WNIP - dedykowanego oprogramowania Cyfrowego Systemu Komunikacji Prawnej, wchodzącego w skład LAW POINT ale również umożliwiającego obsługę klienta za pomocą dedykowanego portalu B2B/B2C z dowolnego
urządzenia mającego możliwość podłączenia do sieci.
5. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

1) Licencja na oprogramowanie urządzeń LAW POINT – 1 szt.
2) Licencja na oprogramowanie - system wideo-konferencyjny – 1 szt.
3) Licencja na oprogramowanie – dokumentacja - 1 szt.
4) Licencja na oprogramowanie - dedykowane oprogramowanie - moduły CRM; CMS; Prawnik; Administracyjny; Klient; - 1 szt.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera "Opis oprogramowania Cyfrowego Systemu Komunikacji Prawnej, wchodzącego w skład LAW POINT”
7. Zamawiający wymaga, aby na każdy element przedmiotu zamówienia Wykonawca udzielił co najmniej 24 -miesięczną gwarancję, której okres będzie liczony od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy. Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące i podlegać będzie on ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji – 10%.
8. Realizacja przedmiotu zamówienia w musi zostać zakończona w terminie do 30 listopada 2018 r
9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał dane osobowe udostępnione w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Dostawy wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb realizowanego projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowych i organizacyjnych w postaci LAW POINT szansą na wzrost konkurencyjności firmy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP , nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.03.02.00-24-0298/17-00

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z treścią zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Nazwa zamówienia: Dostawa wartości niematerialnych i prawnych.
3. Wspólny słownik zamówień:
- Licencja na oprogramowanie urządzeń LAW POINT - CPV - 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
- Licencja na oprogramowanie - system wideo-konferencyjny. - CPV - 48515000-1 Pakiety oprogramowania do wideokonferencji,
- Licencja na oprogramowanie - dokumentacja. - CPV - 48311000-1 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
- Licencja na oprogramowanie - dedykowane oprogramowanie - moduły CRM; CMS; Prawnik; Administracyjny; Klient; CPV - 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4. W ramach zadania Wnioskodawca planuje zakup WNIP - dedykowanego oprogramowania Cyfrowego Systemu Komunikacji Prawnej, wchodzącego w skład LAW POINT ale również umożliwiającego obsługę klienta za pomocą dedykowanego portalu B2B/B2C z dowolnego
urządzenia mającego możliwość podłączenia do sieci.
5. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

1. Licencja na oprogramowanie urządzeń LAW POINT – 1 szt.
2. Licencja na oprogramowanie - system wideo-konferencyjny – 1 szt.
3. Licencja na oprogramowanie – dokumentacja - 1 szt.
4. Licencja na oprogramowanie - dedykowane oprogramowanie - moduły CRM; CMS; Prawnik; Administracyjny; Klient; - 1 szt.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera "Opis oprogramowania Cyfrowego Systemu Komunikacji Prawnej, wchodzącego w skład LAW POINT”
7. Zamawiający wymaga, aby na każdy element przedmiotu zamówienia Wykonawca udzielił co najmniej 24-miesięczną gwarancję, której okres będzie liczony od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy. Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące i podlegać będzie on ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji – 10%.
8. Realizacja przedmiotu zamówienia w musi zostać zakończona w terminie do 30 listopada 2018 r
9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał dane osobowe udostępnione w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia przedłożonego do oferty. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania ofertowego.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem zapewnienia Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej złożonych ofert.
Ww. dokumenty należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę;
b) celem potwierdzenia, iż oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga przedłożenia do oferty dokumentów przedstawiających dokładne parametry techniczne, w szczególności katalogów, kart charakterystyki, instrukcji obsługi, zdjęć, próbek maksymalnych możliwości, odrębnie dla każdego urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia.
Dokumenty określone w literze a) i b), powyżej, należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Oświadczenie o którym mowa powyżej należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
d) W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
3. W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.
4. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

Dodatkowe warunki

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do Zapytania ofertowego formularzu.
2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. W przypadku złożenia oferty lub jej załączników w języku obcym, należy do oferty przedłożyć stosowne tłumaczenie na język polski.
3. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. II.2 niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
6. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
9. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym Zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
12. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz zapisem: Oferta na Dostawę wartości niematerialych i prawnych.
14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
• zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
• zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do Zapytania ofertowego formularzu.
2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. W przypadku złożenia oferty lub jej załączników w języku obcym, należy do oferty przedłożyć stosowne tłumaczenie na język polski.
3. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. II.2 niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
6. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
9. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym Zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
12. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz zapisem: Oferta na Dostawę wartości niematerialych i prawnych.
14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena - 70%
Support (wsparcie techniczne) – 10%
Okres gwarancji – 10%
Funkcjonalność - 10%
IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny kryterium – okres wykonania naprawy gwarancyjnej oraz kryterium okresu gwarancji.
Kryterium cena rozpatrywana będzie na podstawie całkowitej ceny brutto przysługującej Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cena= Najniższa cena netto oferty x70
Cena netto oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium cena wynosi 70 punktów.
Cena winna być wyrażona w PLN, w przypadku wyrażenia ceny oferty w walucie obcej, dla potrzeb porównania ofert zostanie ona przeliczona na PLN według średniego kursu walut obcych obowiązującego w dniu składania ofert, zgodnie ze średnim kursem walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.

Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena podlegająca ocenie będzie całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak takowej informacji oznaczać będzie, iż wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

B Kryterium - Support (wsparcie techniczne)
Wymagany czas supportu (wsparcia technicznego) na zasadach określonych w projekcie umowy wynosi 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie support w wymiarze
8 godzin przez 5 dni - 0 pkt
24 godziny przez 5 dni – 5 pkt
24 godziny przez 7 dni – 10 pkt

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi: 10 punktów.

Ad. C Kryterium - Okres gwarancji zostanie ocenione według następującego wzoru:

·x 10 pkt
G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), w kryterium okres gwarancji
GB – zaproponowany okres gwarancji w ofercie badanej
GMAX – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji podawany był w pełnych miesiącach. W przypadku podania w ofercie okresu gwarancji w niepełnych miesiącach Zamawiający dokona następujących zaokrągleń okres gwarancji wskazany do 15 dni powyżej pełnego miesiąca zostanie zaokrąglone w dół do pełnego miesiąca, okres gwarancji określony jako więcej niż 15 dni powyżej pełnego miesiąca zostanie zaokrąglony w górę do pełnego miesiąca.

UWAGA I:
Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach określonych w Projekcie umowy. Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji – 10%, z tym że punkty za okres gwarancji przyznawane będą jedynie za okres powyżej 24 miesięcy (wymagany okres gwarancji) do 48 miesięcy.
UWAGA II:
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy aniżeli 48 miesięcy otrzyma punkty jak za okres 48 miesięcy.
UWAGA III:
Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji, jak również oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 24 miesiące – podlegać będzie odrzuceniu.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi: 10 punktów.

Ad.G Funkcjonalność – 10% - oferentowi deklarującemu najlepszą funkcjonalność zostanie przyznane 10 pkt , kolejnej ofercie 5pkt mniej aż do chwili gdy kolejnej i pozostałym oferentom przyznane zostanie 0 pkt

Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w każdym z dwóch powyżej ustalonych Kryteriów oceny ofert Kryterium A - Cena i Kryterium B – Support (wsparcie techniczne) i Kryterium C – Okres gwarancji zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie dokonana łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium A i B i Ci D). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym Zapytaniem ofertowym wymagania. Oferta która nie będzie spełniała chociażby jednego z postawionych wymogów zostanie przez Zamawiającego odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. W szczególności oferta Wykonawcy, który w którymkolwiek z oświadczeń wskaże, iż nie spełnia postawionego wymagania, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI ppkt 12) Zapytania ofertowego, taka oferta będzie podlegała odrzuceniu. Ocenie nie będzie podlegała również oferta złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania Zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania ofertowego.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ligocka 103/BUD.7

40-568 Katowice

śląskie , Katowice

NIP

6342824440

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i organizacyjnych w postaci LAW POINT szansą na wzrost konkurencyjności firmy.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-0298/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy