Częste pytania

Zamówienie ofertowe z dnia 11.12.2019 roku na wybór dostawcy środków trwałych do utworzenia samoobsługowego oddziału LAW POINT dla firmy COMPETIA KANCELARIA PRAWNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-12-2019

Numer ogłoszenia

1222580

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 18 grudnia 2019 r w siedzibie zamawiającego: COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty.
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego: 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103/7 lub
• przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres siedziby Zamawiającego.
• w formie skanu podpisanego dokumentu wysłanego na adres mailowy: marcin.ziolek@competia.pl

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Złożenie (przygotowanie) oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego tj. oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie w siedzibie zamawiającego: COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin.ziolek@competia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Ziółek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 3525390

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Nazwa zamówienia: Dostawa środków trwałych
3. Wspólny słownik zamówień:
- Samoobsługowy oddział LAW POINT -CPV - 30200000-1 Urządzenia komputerowe
- Zabudowa LAW POINT: -CPV - 39100000-3 Meble
- Urządzenie sieciowe podnoszące poziom bezpieczeństwa sieci wewnętrznych -CPV - 32420000-3 Urządzenia sieciowe
- Zestaw komputerów dla pracowników -CPV - 30200000-1 Urządzenia komputerowe
4. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
Samoobsługowy oddział LAW POINT - 1 szt.
Zabudowa LAW POINT – 1 szt.
Urządzenie sieciowe podnoszące poziom bezpieczeństwa sieci wewnętrznych – 1 szt.
Zestaw komputerów dla prawników – 14 zestawów.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/ RPO WSL
6. W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał dane osobowe udostępnione w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych dla potrzeb realizowanego projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowych i organizacyjnych w postaci LAW POINT szansą na wzrost konkurencyjności firmy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP , nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.03.02.00-24-0298/17-00

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z treścią zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Nazwa zamówienia: Dostawa środków trwałych
3. Wspólny słownik zamówień:
- Samoobsługowy oddział LAW POINT -CPV - 30200000-1 Urządzenia komputerowe
- Zabudowa LAW POINT: -CPV - 39100000-3 Meble
- Urządzenie sieciowe podnoszące poziom bezpieczeństwa sieci wewnętrznych -CPV - 32420000-3 Urządzenia sieciowe
- Zestaw komputerów dla pracowników -CPV - 30200000-1 Urządzenia komputerowe
4. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
Samoobsługowy oddział LAW POINT - 1 szt.
Zabudowa LAW POINT – 1 szt.
Urządzenie sieciowe podnoszące poziom bezpieczeństwa sieci wewnętrznych – 1 szt.
Zestaw komputerów dla prawników – 14 zestawów.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/ RPO WSL

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV - 39100000-3 Meble
CPV - 32420000-3 Urządzenia sieciowe
CPV - 30200000-1 Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2019/RPO WSL z dnia 11.12.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
• zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
• zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena – waga 50%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 50.
Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena netto (w zł) / cena netto badanej oferty (w zł) x 100 x 50 pkt
2. Gwarancja – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium GWARANCJA będzie dokonana wg wzoru:
G= Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
G – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „gwarancja na dostarczony towar”,
G wn – gwarancja wskazana w badanej ofercie w miesiącach
G max – najdłuższa gwarancja wśród zbioru otrzymanych ofert, niepodlegających wykluczeniu (w miesiącach).
Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w niniejszym kryterium wyniesie 20 pkt.
UWAGI:
Gwarancja na dostarczone urządzenia powinna być podana w miesiącach.

3. Czas reakcji serwisowej – waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10.
a) Reakcja serwisowa do 1 godziny – 10 pkt.
b) Reakcja serwisowa od 1 do 6 godzin – 5 pkt.
c) Reakcja serwisowa powyżej 6 godzin – 0 pkt.
4. Czas realizacji zamówienia – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA będzie dokonana według wzoru:
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = najkrótszy czas realizacji (w dniach) / czas realizacji badanej oferty (w dniach) x 100 x 20 pkt.
Czas realizacji zamówienia liczony będzie od dnia podpisania umowy.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G + R + Z, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium gwarancja, R oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas reakcji serwisowej , N oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji zamówienia. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.
6. Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ligocka 103/BUD.7

40-568 Katowice

śląskie , Katowice

NIP

6342824440

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i organizacyjnych w postaci LAW POINT szansą na wzrost konkurencyjności firmy.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-0298/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EXPADER Integrator IT spółka z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 43, 30-114 Kraków
NIP:6772440854
Data wpłynięcia oferty: 18.12.2019r.
cena: 184.500zł