Słownik pojęć

AUTOCASCO

AUTOCASCO zwane potocznie AC, jest to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków różnego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia czy kradzieży. AC, to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, często wydaje się, że jest ono zbędne, natomiast polisę tą warto wykupić chociażby ku przestrodze. Często zdarza się, że dochodzi do wypadku z naszej winy, wówczas ze zwykłego, obowiązkowego ubezpieczenia samochodu nie możemy dochodzić roszczeń pieniężnych; wówczas możemy starać się o odszkodowanie z tytułu wykupionej polisy autocasco. Jest oczywiście wiele sytuacji kiedy Ubezpieczyciel, może odmówić nam wypłaty ubezpieczenia- kiedy sprawca zdarzenia jest pod wpływem alkoholu bądź nie ma przy sobie dokumentów, które w takiej sytuacji są nam niezbędne. Ubezpieczenie autocasco, ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia, najczęściej w skutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz pojazdu (drzewo, budynek, zwierzę). AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu, jednak w tym celu należy je rozszerzyć na ryzyko kradzieżowe.
Ubezpieczenie AC nie obejmuje szkód powstałych:

 • w pojeździe który jest własnością innej osoby niż ta, która figuruje jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia;
 • z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu oraz wszelkich innych osób upoważnionych do jego użytkowania;
 • kiedy osoba kierująca pojazdem jest w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających bądź substancji psychotropowych;
 • kiedy kierujący, nie posiada uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem;
 • gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego;
 • w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody;
 • w wyposażeniu pojazdu nie określonym we wniosku;
 • wskutek przywłaszczenia pojazdu;
 • w wyniku bieżącej eksploatacji;
 • podczas gdy używany pojazd służył jako narzędzie przestępstwa;
 • w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na terytorium Polski;
 • w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu;
 • w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową AC;
 • w elementach uszkodzonych i nie naprawionych przed zawarciem umowy;
 • w skutek kradzieży pojazdu, gdy kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyki lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu bez ich zabezpieczenia z należytą starannością przed możliwością uruchomienia pojazdu przez osobę niepowołaną (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy);
 • w skutek kradzieży pojazdu w przypadku nienależytego zabezpieczenia kluczyków lub sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub dokumentów pojazdu polegającego w szczególności na pozostawieniu lub przechowywaniu wyżej wskazanych przedmiotów lub dokumentów w miejscu, w którym mają do nich dostęp osoby nieupoważnione (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy);
 • w skutek kradzieży pojazdu w przypadku nie zabezpieczenia pojazdu zgodnie z jego konstrukcją i nie uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, określonych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy).