Słownik pojęć

CEDENT

CEDENT osoba dokonująca cesji (zrzekająca się praw do polisy) na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza).