Słownik pojęć

KOASEKURACJA

KOASEKURACJA rodzaj umowy ubezpieczeniowej, która polega na podziale albo rozłożeniu ryzyka utratu dóbr osobistych na co najmniej dwa podmioty po stronie Ubezpieczyciela. Istotą koasekuracji jest to, że jeden ubezpieczający ubezpiecza dane dobro osobiste w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, na podstawie jednej umowy ubezpieczenia. Koasekuratorzy natomiast ponoszą ryzyko w określonych częściach, przy czym sposób ich wzajemnych rozliczeń jest określony poprzez porozumienie koasekuracyjne.Koasekuracja, ze względu na zróżnicowany rodzaj powiązań prawnych między ubezpieczającym się a koasekuratorami, występować może w trzech formach: koasekuracji wewnętrznej, koasekuracji zewnętrznej, koasekuracji solidarnej.