Słownik pojęć

KOSZTY LECZENIA I REHABILITACJI

KOSZTY LECZENIA I REHABILITACJI podstawą prawną do uzyskania zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji jest przepis Kodeksu cywilnewgo mówiący że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Zwrot kosztów związanych z leczeniem obejmuje koszty zakupów leków, koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji, koszty pobytu w szpitalu i na zabiegach rehabilitacyjnych, koszty konsultacji u lekarzy specjalistów, koszty zakupu środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych, koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia, koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego, koszty związane z przejazdami osób bliskich na wizyty do szpitali. Podstawą do uzyskania zwrotu wymienionych kosztów są wszelkie orginały faktur i paragonów, dokumentacja medyczna, historia choroby, zaświadczenia lekarskie, dokumenty potwierdzające przebyte rehabilitacje czy badania.