Słownik pojęć

SZKODA OSOBOWA

SZKODA OSOBOWA Szczególnie ciekawym przykładem splotu rodzajów szkód niemajątkowej i majątkowej jest szkoda osobowa, która obejmuje cierpienia fizyczne lub moralne, doznane w skutek wyrządzenia szkody.
Ponadto w prawie każdej szkodzie osobowej występuje element szkody materialnej czyli majątkowej; chodzi tu zwłaszcza o koszty leczenia, utratę zarobku, koszty zakupu nowych ubrań które uległych uszkodzeniu na skutek wyrządzenia szkody.
Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej jest szeroki i może obejmować swym zakresem:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, jako świadczenie jednorazowe, pieniężne, mające stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
  • zwrot udokumentowanych kosztów związanych z wypadkiem czyli koszty leczenia i rehabilitacji, opiekę nad poszkodowanym, transport poszkodowanego, adaptację mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego;
  • rentę uzupełniającą, która ma na celu wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku;
  • jednorazowe odszkodowanie, które jest uzasadnione w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej;
  • rentę na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką;
  • oraz zwrot utraconych zarobków w okresie choroby, która była wynikiem wypadku.